Fanny Francois et al | Citizen K Magazine Summer 2013 by Fred Meylan MQ Photo Shoot

credit: fredmeylan.com