Carmella Rose | Maxim Mexico Aug. 2020 by Sam Dameshek HQ Photo Shoot

credit: samdameshek.com